Transport gratuit la comenzi de peste 150 lei.

Prelucrarea datelor si GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea livrării bunurilor și serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare al Clienților, activități administrative și de media, prin acceptarea termenilor si conditiilor si plasarea comenzii sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (astfel cum este prevazut si in art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul).
Situațiile în care www.tuelleautentic.com va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:


a). Înregistrare date pe site-ul www.tuelleautentic.com

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a efectua, prelucra și livra comanda dumneavoastră. Totodată, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de client, precum și pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promoționale, în mod ocazional.

De asemenea, în timpul utilizării platformei www.tuelleautentic.com sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul de căutări al Dvs., respectiv: articole citite, produse vizualizate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate.

Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv optimizarea funcționarii platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

b). Abonare la Newsletter;

Scopul de prelucrare a datelor cu caracter personal în acest caz este acela de a vă informa despre produsele noastre și evenimentele organizate de noi și de marketing direct și publicitate;

Cine are acees la datele dumneavoastră?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs.

Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

3. Servicii de facturare – nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;

6. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, CNP, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, CNP.

9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, CNP.

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție (3 ani).

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea www.tuelleautentic.com o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., www.tuelleautentic.com poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către www.tuelleautentic.com a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; www.tuelleautentic.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea www.tuelleautentic.com ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar www.tuelleautentic.com are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine www.tuelleautentic.com în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; www.tuelleautentic.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea www.tuelleautentic.com restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite www.tuelleautentic.com să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) www.tuelleautentic.com nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale www.tuelleautentic.com prevalează asupra drepturilor Dvs.; www.tuelleautentic.com va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către www.tuelleautentic.com într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la www.tuelleautentic.com la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

– dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

 dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de www.tuelleautentic.com pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dumneavoastră?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: tuelle.info@gmail.com.

www.tuelleautentic.com vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.


Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de www.tuelleautentic.com – gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, www.tuelleautentic.com poate:

(i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

(ii) fie să refuze să dea curs cererii.


Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de www.tuelleautentic.com, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!